August 2022

Heute

Freitag
Grünabfälle

19.08

Freitag
Grünabfälle

26.08

Freitag
Grünabfälle

29.08

Montag
Kartonsammlung

30.08

Dienstag
Papiersammlung
Kartonsammlung

September 2022

02.09

Freitag
Grünabfälle

09.09

Freitag
Grünabfälle

16.09

Freitag
Grünabfälle

23.09

Freitag
Grünabfälle

30.09

Freitag
Grünabfälle

Oktober 2022

07.10

Freitag
Grünabfälle

14.10

Freitag
Grünabfälle

21.10

Freitag
Grünabfälle

27.10

Donnerstag
Häckseldienst

28.10

Freitag
Grünabfälle
Häckseldienst

November 2022

04.11

Freitag
Grünabfälle

07.11

Montag
Kartonsammlung

08.11

Dienstag
Papiersammlung